قوانین و مقررات

*هرگونه آسیب دیدگی کالا در حمل ونقل بین شهری بر عهده مشتری میباشد.

*اجناس فروخته شده حداکثر ظرف مدت 48ساعت قابلیت تعویض دارد.

*اجناس فروخته شده به هیچ عنوان پس گرفته نمیشود.

*در صورت مشاهده استفاده کالا،به هیچ عنوان تعویض پذیرفته نمیشود.

*در صورت از بین رفتن وپارگی پلمپ،شکستگی قاب و خرابی کارتن،تعویض کاا پذیرفته نمیشود.

*کلیه هزینه های حمل و نقل تعویض کالا برعهده مشتری میباشد.